O nás

                                                                  STANOVY SPOLKU

                     Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s.

                                                                                         Čl. I

                     Název a sídlo

Společnost pro uchování odbojových tradic , z.s. (dále jen "SUOT") je nezávislá a nepolitická                  organizace, která má sídlo ve Valašském Meziříčí, na adrese Poláškova 409 Valašské Meziříč

                                                                               Čl. II

                     Účel spolku

1.   Účelem spolku je spojovat všechny občany této země, kteří jsou vděčni zakladatelům obnoveného Českého státu a všem kdož se na jeho vzniku podíleli. Účelem SUOT je také spojovat všechny občany a jejich rodinné příslušníky, kteří, se v dobách ohrožení existence tohoto státu postavili proti bezpráví a proti všem formám totalit a diktatur, přičemž mnoho jejich předků obětovalo v minulosti za své vlastenecké postoje i své životy.

2. Účelem spolku je dále udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu Československa a České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů tohoto státu a přispívat k rozvoji České republiky v duchu těchto zásad. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti občanů. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska členů SUOT k aktuálním společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní zajištění Evropy a navazujících dokumentů, které byly na základě výsledku 2.světové válce přijaty ústavodárnými orgány republiky Československé, zejména tzv. Dekretů prezidenta Beneše.

3. SUOT je přímým pokračovatelem Základní organizace Svazu národní revoluce ve Valašském Meziříčí,později Základní organizace Svazu protifašistických bojovníků Valašské Meziříčí a naposled Oblastní organizace ČSBS, p.s. Valašské Meziříčí IČO: 487 731 23 a proto vlastní archiválie,týkajících se činnosti občanů regionu Valašska,shromážděných těmito předchozími organizacemi i vlastníkem majetku, který se těmto předchozím organizacím podařilo vybudovat a shromáždit.

                                                                                                 Čl. III

                    Hlavní činnost

1.  Činnost SUOT směřuje k naplnění účelu uvedeného výše v odst. 1, 2 a 3 Čl. II, v úvodní preambuli těchto stanov, který je naplňován prostřednictvím:

1.1 organizací pietních a vzpomínkových akcí

1.2 péčí o členy (osvědčení dle zákona 255/1946 Sb., osvědčení dle zákona 262/2011 Sb.)

1.3 spoluprací s orgány místní samosprávy, s Obcí Sokolskou a Čsl. Obcí legionářskou v regionu působnosti SUOT a Svazu důstojníků a praporčíků AČR při pořádání pietních a vzpomínkových akcí

1.4 pořádáním výstav, seminářů, přednášek, konferencí a zájezdů s návštěvou pamětních míst a kulturních akcí, realizací projektů směřujících k naplnění poslání SUOT

1.5 spoluprací se školami i dalšími subjekty podobného zaměření jak na národní tak mezinárodní úrovni

1.6 v účasti na důstojné obnově pomníků a pamětních míst propagace aktivit SUOT, nakladatelská,sbírková a archivní činnost,výzkumné a badatelské činnosti směřující k naplnění poslání SUOT jakož I účasti na osvětové činnosti v oblasti československých dějin

1.7 v účasti ve správních a jiných řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy SUOT

1.8 zapojení dobrovolníků a dobrovolnic a podpora dobrovolnictví

2. Činnost SUOT neupravená těmito Stanovami se řídí Občanským zákoníkem, tj.zákonem č. 89/2012 Sb. V platném znění, dále jen (NOZ).

                                                                                            Čl. IV

                    Vznik SUOT

SUOT vznikla společnou vůlí zakladatelů v únoru 2020, kterými byli:

plk. v.v. Ing. Karel Kredba ,Helena Znachorová ,Ing. Ivan Lamprecht,Mgr. Danuše Kozlíková,Věra Stolařová,Cyril Horák,Šárka Drozdová Božena Svobodová Ing. Josef Kozlík,Jarmila Goláňová Lenka.    Babicová ,Jindřich Zeť,Hana Černochová, Dana Maďarová,PhDr. Vratislav Kopp,Marie Kunovská, Mgr.Zdeněk Pomkla, Ing. Alois Martinek,Otakar Goláň,PhDr. Tomáš Baletka,

                                                                                         Čl. V

                    Členství ve SUOT

1. Členem či členkou (dále jen "Člen") společnosti může být fyzická osoba starší 15-ti let. Členství ve SUOT vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí. Členům SUOT, kteří se ze zdravotních  důvodů nebo proto, že změnili bydliště nemohou zúčastňovat všech akcí SUOT může být se souhlasem členské schůze SUOT uděleno tzv. Čestné členství.

                  2. Členem SUOT se nemohou stát fyzické ani právnické osoby, které:

2.1 byly členy fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době německé nacistické okupace, které jsou uvedeny v zákoně čís. 255/1946 Sb.

2.2 jsou členy spolků, které jsou označeny jako extrémistické nebo se projevují extrémně protičesky.

2.3 jsou pravomocně odsouzeny za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody

3. Členem SUOT může být právnická osoba,hlasování se účastní jedním hlasem

4. Člen SUOT má právo:

4.1 účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

4.2 předkládat návrhy, náměty, podněty a připomínky orgánům SUOT

4.3 podílet se na praktické činnosti SUOT

4.4 být volen do orgánů SUOT (jen členové, kteří dovršili věk 18 let)

5. Člen SUOT má povinnost:

5.1 přispívat k rozvoji SUOT

5.2 dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů SUOT

5.3 aktivně hájit zájmy SUOT, dodržovat vnitřní dohody SUOT a nejednat v rozporu se zájmy SUOT


 6. Členství ve SUOT zaniká:

          6.1 doručením písemného oznámení o vystoupení Člena jednateli výboru SUOT     

6.2 nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok ve lhůtě, určené výborem SUOT

6.3 úmrtím člena

6.4 zánikem SUOT nebo ukončením jeho činnosti

6.5 vyloučením člena členskou schůzí SUOT v případě, že člen jedná v rozporu s cíli a zájmy SUOT,nebo svým jednáním znevažuje smysl a vážnost SUOT, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. Veškeré vypořádání vůči členu, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členst

                                                 Čl. VI

                    Organizace SUOT

Organizační struktura SUOT je tvořena takto:

1. Nejvyšším orgánem SUOT je členská schůze

2. V mezidobí mezi jednotlivými členskými schůzemi je nejvyšším orgánem SUOT výbor(dále VÝBOR)

3. Výbor je volen členskou schůzí SUOT vždy na dobu pěti let, je 5-ti členný a jednotlivými funkcionáři

výkonného výboru jsou:

3.1  předseda výboru SUOT

3.2  místopředseda výboru SUOT

3.3  jednatel výboru SUOT

3.4  hospodář výboru SUOT

3.5  člen výboru pro kulturu a prezentaci SUOT na veřejnosti

4. Statutárními zástupci SUPOT jsou

4.1 předseda výboru SUOT

4.2 místopředseda výboru SUOT

4.3 jednatel výboru SUOT

5. Za SUOT jednají statutární zástupci samostatně, přičemž při podepisování listin je vyžadován vždy podpis dvou statutárních zástupců současně v kombinaci takto:

- předseda výboru SUOT a místopředseda výboru SUOT

nebo:

- předseda výboru SUOT a jednatel výboru SUOT

nebo:

- místopředseda výboru SUOT a jednatel výboru SUOT

6. Výbor jmenuje úsekové zástupce pro zajištění průběžného kontaktu s členy SUOT, kteří budou předávat členům písemné i ústní informace o připravovaných akcích, budou aktivně spolupracovat s členy výboru při péči o členskou základnu SUOT, zejména o věkově starší členy nebo členy se zdravotním postižením.

                                                         Čl. VII

                     Členská schůze a orgány SUOT

1. Výbor je oprávněn jednat jménem SUOT v období mezi výročními členskými schůzemi ve všech věcech SSUOT, zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním SUOT, včetně dispozic s jeho majetkem s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance SUOT, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o jejich pracovně-právních záležitostech, přičemž při podepisování listin za SUOT je vyžadován vždy podpis formou, vymezenou v Čl. VI, odst. 5 výše.

2. Předseda výboru je povinen zejména:

2.1 Svolávat nejméně 1 x měsíčně schůzi výboru a nejméně 2 x ročně setkání úsekových zástupců

2.2 Připravovat pro členské schůze písemné podklady pro jednání schůze jako zprávu o činnosti apod.

2.3 Svolávat nejméně 1 x ročně členskou schůzi SUOT podle schváleného plánu činnosti nebo

mimořádnou členskou schůzi pokud o její svolání požádá nejméně 10 členů spolku

2.4 vést řádnou agendu členů SUOT a dbát na dodržování zákonů v oblasti ochrany osobních údajů

2.5 zajistit vedení řádné účetní evidence o hospodaření SUOT v účetním software a v souladu s platnými ustanoveními Zákona o účetnictví o vedení účetnictví v neziskových organizacích, daňovými zákony, zajistit řádnou evidenci a jednou ročně řádnou inventarizaci majetku SUOT

2.6 v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku předložit členské schůzi přehled o činnosti hospodaření a účetní uzávěrku SUOT za uplynulý kalendářní rok

2.7zajistit řádnou archivaci zápisů o schůzích výboru, členských schůzích a dalších písemností SUOT

3. Výbor rozhoduje na svých schůzích hlasováním nadpoloviční většinou hlasů. V mimořádných situacích může být hlasování výboru uskutečněno I hlasováním per rolam, tedy takovým způsobem, kdy jeden z členů výboru zašle všem ostatním členům výboru otázku o níž má být hlasováno e-mailem. Členové výboru se k otázce vyjádří nejpozději do 3 dnů opět elektronickou poštou. Pokud se některý z členů výboru nevyjádří k otázce ve stanovené lhůtě, nelze jeho mlčení vykládat jako souhlas.

4. Členská schůze se musí konat nejméně 1 x ročně a rozhoduje o usneseních a dalších rozhodnutích hlasováním nadpoloviční většinou hlasů, přičemž datum jejího konání musí být oznámeno členům SUOT nejméně 7 kalendářních dnů předem včetně navrhovaného programu schůze. Při hlasování má každý člen SUOT jeden hlas.

Členové SUOT, kteří se ze závažných zejména zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mohou písemnou plnou mocí zmocnit jiného člena Spolku, aby jejich jménem na členské schůzi jednal a hlasoval.

5. Členský příspěvek se stanoví pro každý kalendářní rok a jeho výši schvaluje členská schůze. Členové SUOT ve věku od 15 do 18 let jsou osvobozeni od placení členského příspěvku. Stejně tak jsou osvobozeni od placení členského příspěvku Čestní členové SUOT.

6. Splatnost členského příspěvku je u nově přijatých členů je do 14-ti dnů od potvrzení o přijetí přihlášky statutárním zástupcem SUOT a to do pokladny SUOT nebo na hospodářem SUOT určený bankovní účet SUOT. Splatnost ročního členského příspěvku je vždy do 31. ledna toho roku, na který se členské příspěvky platí a to opět v hotovosti do pokladny SUOT nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet SUOT.

7. Členská schůze volí tříčlennou revizní a kontrolní komisi, která je pověřena prováděním kontrolní činnosti v oblasti finančního hospodaření SUOT, nakládání s archiváliemi I nakládáním ostatním majetkem SUOT. O své činnosti podává tato komise 1x ročně zprávu na členské schůzi.

Ustavující schůze SUOT se konala 17.6.2020 ve Valašském Meziříčí