Projekt dobrovolné péče o seniory
realizovaný Společností pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
                    ve spolupráci se Svazem politických vězňů

Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s Valašské Meziříčí pokračuje i v roce 2020
v realizaci projektu dobrovolné péče o seniory - členy tohoto spolku - počínaje 80. rokem
jejich věku a v bránění jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti. Projekt je zaměřen
na poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik
a důvodů, které mohou seniory - členy SUOT, z.s. Valašské Meziříčí - ve vysokém věku,
přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených,
a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.
Spolek tohoto cíle dosahuje pravidelným osobním stykem se seniory - členy SUOT, z.s.
Valašské Meziříčí a poskytováním poradenské pomoci při čerpání sociálních a zdravotních
programů, při řešení jejich sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a při jejich
informování o možnosti využívání různých programů.

Historie realizace projektu ve Valašském Meziříčí

V roce 2016 Ing. Zdeňka Valouchová, předsedkyně SPV jako autorka projektu,
požádala tehdejšího předsedu Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí Ing. Aloise
Martinka o spolupráci při realizaci uvedeného projektu v regionu Zlínského kraje,
a tak se také dozvěděla o tom, jak pečuje již dlouhodobě o "své" seniory OO ČSBS
Valašské Meziříčí. Samozřejmě, že z vlastních finančních prostředků bez jakékoliv
finanční podpory z rozpočtu ÚV ČSBS.
Za OO ČSBS byla zvolena jako zástupce do SPV Helena Znachorová z Valašského
Meziříčí a již téměř 5 let spolupracuje s Ing. Zdeňkou Valouchovou a Karlem Vaculíkem
pro oblast Valašska. Vyhodnocení její práce ponecháme na SPV a dále jen uvádíme, jaké
formy práce v projektu používá již řadu let bývalá OO ČSBS Valašské Meziříčí - nyní od
června 2020 Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí (dále v
textu jen SUOT Valašské Meziříčí).

Celý systém péče zajišťují Helena Znachorová, jednatelka Šárka Drozdová a Mgr. Danuše
Kozlíková, dnes všechny členky SUOT Valašské Meziříčí.
Tento nově založený základní spolek převzal i organizační členění do 9-ti úseků bývalé
OO ČSBS, kdy o členy těchto úseků pečují úsekoví zástupci výboru.
Ti zajišťují pravidelný kontakt s členy spolku a navštěvují postupně během roku osobně
členy, kteří jsou již imobilní.
V letošním roce (2020) navštívili zástupci SUOT Valašské Meziříčí seniory a seniorky, kteří
kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku, se nezúčastňují akcí společnosti.
Návštěvy se uskutečnily zpravidla k životním výročím těchto členů.
Smyslem je udržet v seniorech pocit, že se na ně nezapomíná, vyslechnout jejich
vzpomínky a také je v roce 2020 seznámit s činností nového spolku SUOT Valašské
Meziříčí, který je vlastně na základě přání většiny našich členů nástupnickým spolkem
bývalé OO ČSBS Valašské Meziříčí. Návštěva a předaný malý dárek vždy navštívené
potěší.
Podle zásad, které byly původně schváleny v OO ČSBS Valašské Meziříčí a v plném
rozsahu je převzal i SUOT Valašské Meziříčí, poskytujeme formou darů, či finančních
příspěvků našim členům:
- držitelům osvědčení dle zákona č. 255 věcné odměny při "kulatých"životních jubileích od
   80-ti let výše spojené s osobní návštěvou a předáním kytice květin
- držitelům osvědčení dle zákona č. 255, kteří mají již vážné zdravotní problémy je
   čtvrtletně poskytován finanční příspěvek na léky ve výši 500,- Kč, tj. ročně celkem
   2.000,- Kč
- všem seniorům nad 80 let, kterým zdravotní problémy neumožňují se zúčastnit zájezdů
   na památná místa, zájezdů na divadelní či koncertní představení do Ostravy jsou před
   vánočními svátky poskytovány dárkové balíčky v hodnotě 500,- Kč.
V letošním roce 2020, kdy opatření přijatá v souvislosti s koronavirem neumožnila připravit
zájezdy do divadel ani pořádání společných akcí, kdy bývá poskytováno i občerstvení či
oběd podle délky akce, schválil ještě tehdejší výbor OO ČSBS na návrh bývalého
předsedy Ing. Aloise Martinka poskytnutí příspěvku na léky ve výši 1.000,- Kč každému
členu z kategorie veteránů, válečných sirotků a pozůstalých, kteří již mají zdravotní
problémy. .
Celkem tak bylo formou daru poskytnuto členům v roce 75. výročí skončení druhé světové
války v Evropě celkem 29.000,- Kč z vlastních finančních prostředků organizace.
U příležitosti narozenin členů jsou všem členům SUOT Valašské Meziříčí zasílány
blahopřejné dopisy a stejně tak koncem roku zasíláme všem členům písemný pozdrav k
vánočním svátkům a přání do nového roku.
V roce 2020 zatím kromě tří zájezdů a jednoho divadelního představení jsme museli
upustit od dalších podobných původně plánovaných akcí, které naši senioři velmi oceňují.
Mohou tak navštěvovat divadelní představení či opery v Národním divadle v Ostravě a
umožňují jim účastnit se tak společenského života.
Tyto společenské akce zajišťuje již řadu let naše členka Mgr. Danuše Kozlíková a jsou
rovněž financovány z vlastních finančních prostředků naší organizace.
V letošním roce (2020) se nám podařilo uskutečnit návštěvu národní kulturní památky
Libušín na Pustevnách, rekonstruované po požáru a znovu otevřené v srpnu 2020.
Na tuto rekonstrukci přispěli I naši členové a věnovali tak na celonárodní sbírku v roce
2016 částku 5.000,- Kč.
Cestou na Pustevny se naši členové zastavili u památníku paní Charlotty Masarykové v
Zákopčí u Hutiska-Solance.
Je to jediný památník této vzácné paní v České republice a byl zřízen díky iniciativě
odbojáře a učitele Cyrila Macha z Hutiska, který odjel v květnu 1945 na pomoc bojující
Praze a padl u budovy Českého rozhlasu. Čest jeho památce!

Zprávu zpracoval pro Svaz politických vězňů Ing. Alois Martinek
Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Projekt je zaměřen na poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik a důvodů, které mohou seniory - členy SUOT ve vysokém věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo pravidelným osobním stykem se seniory - členy SUOT a poskytnutí  jim poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení jejich sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a při jejich informování o možnosti využívání různých programů.


V letošním roce navštívili zástupci naší společnosti seniorky,které k vůli špatnému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku,se nezúčastňují akcí společnosti.Návštěvy se uskutečnily k životním výročím.Smyslem je vzbudit v seniorech pocit,že se na ně nezapomíná,vyslechnout jejich vzpomínky a seznámit je s činností spolku SUOT.Návštěva a předaný malý dárek vždy navštívené potěší.