Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

První členská schůze

První členská schůze 17.6.2020 v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Společnost pro uchování odbojových tradic (SUOT), IČ  09151842

Poláškova 409, Valašské Meziříčí


Usnesení z 1.členské schůze konané 17.6.2020 v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

1. Schůzi zahájil,přivítal hosty,a nové členy předseda spolku Karel Kredba
2. Členská schůze zvolila předsedajícím schůze Josefa Kozlíka
3. Členská schůze schválila Deklaraci ke vzniku SUOT,kterou přednesl Alois Martínek
4. Počet přítomných členů 50 z celkového počtu členů 82 tj. 60%.
5. Do návrhové a mandátní komise byli zvoleni Josef Kozlík, Tomáš Daněk, Helena     Znachorová
6. Předsedou výboru SUOT byl zvolen Ing.Karel Kredba a je statutárním zástupcem SUOT,dále místopředsedou pak p.Otakar Goláň, jednatelem Šárka Drozdová,hospodářem Jarmila Goláňová, pro kulturní činnost byla zvolena Danuše Kozlíková Smlouvy a finanční transakce podepisují vždy dva členové výboru SUOT
7. Do revizní komise byl zvolen Cyril Horák,Marie Cermanová a Jindřich Zeť
8. Do Historicko-dokumentační komise byl zvolen Alois Martínek,Vratislav Kopp,Tomáš Baletka,Zdeněk Pomkla,a Alžběta Zetková
9. Členská schůze souhlasí s přijetím nových členů,které doporučil výbor SUOT a jejichž seznam,v počtu 75, jmen je přiložen
10.  Členská schůze schvaluje směrnice pro jednací řád,volební řád,GDPR a pro hospodaření SUOT
11.O stavu dohod o financování a změně smluv s městem Valašském Meziříčí a o zhotovení webových stránek podal zprávu Karel Kredba
12.V diskusi vystoupil Jan Lacko,Cyril Horák, Martínek Alois a Libuše Dopiráková. Jejich připomínky byly zapracovány do usnesení takto:Oslovování členů SUOT bude občanským jménem člena.Změna čl.2 stanov SUOT tj.nahrazení slova dekret slovem zákon.

Přílohou zápisu je:- prezenční listina přítomných členů na schůzi
- seznam přijatých nových členů

Naši partneři