"Národu,který si neváží hrdinů,hrozí, že nebude žádné mít,až je bude skutečně potřebovat."

Ferdinand Peroutka


DEKLARACE NEZÁVISLOSTI

  Členové Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí se rozhodli v únoru 2020 založit vlastní nový spolek, který jim umožní pokračovat v naplňování základního poslání původního Svazu národní revoluce, později Českého svazu protifašistických bojovníků a naposled Českého svazu bojovníků za svobodu. Současný ČSBS v důsledku porušování stanov této organizace a neprůhledným finančním hospodařením nejvyššími představiteli předsednictva ČSBS ztratil vážnost u veřejnosti i důvěru samotných řadových členů. Tento stav neumožňuje řádně naplňovat hlavní poslání svazu ani ve smyslu jeho stanov, ani ve smyslu zákona č. 255 z roku 1946.

  Nejzávažnější je skutečnost, že vedení ČSBS již nehájí ani nerozvíjí odkaz účastníků a obětí národního odboje, nýbrž se jen utápí v řešení svých vnitrostranických problémů způsobených svými vlastními chybnými kroky a porušováním stanov.

  Vývoj událostí letošního roku, roku oslav 75. výročí konce II. světové války v Evropě, kdy dochází k pozvolnému přepisování historie, kdy dochází ke zpochybňování Trianonských dohod, kdy je opět ohrožena existence národních států, vyžaduje, aby si občanská společnost připomínala častěji, za jaké ideály obětovalo několik generací našich občanů životy nejen své, ale často i životy svých nejbližších.

  S tím následně souvisí budoucnost svazu. V důsledku mediálního obrazu ČSBS už nechtějí vstoupit do ČSBS ani rodinní příslušníci obětí národního odboje, od nichž by se očekávalo, že budou mít o uchování tradic národního odboje zájem. To vše může v budoucnu znamenat zánik této organizace.

  Členové OO ČSBS z Valašského Meziříčí a jejich předchůdci od roku 1946 prokázali svými vystoupeními na veřejnosti, dlouholetou odbornou prací své historicko-dokumentační komise, která vedla k vydání řady publikací a historických dokumentů, svou péčí o členskou základnu i řádným hospodařením vlastními finančními prostředky, že jim záleží na prezentaci organizace na veřejnosti, že jim záleží na dodržování základního poslání ve smyslu stanov, na péči o své členy, a že jí tak záleží na obhájení místa této organizace v občanské společnosti, kde se důsledně snaží přispívat k prezentaci pravdivého obrazu historie našeho státu od roku 1918 do současnosti.

  To jsme prokázali zejména v roce 2018, kde v místním měřítku naše organizace spolu s vedením Města Valašské Meziříčí a dalšími partnery,stála v čele všech vzpomínkových i naučných akcí pořádaných ke stoletému výročí obnovení českého státu, a podílela se na pořádání mezinárodní masarykovské konference v zámku Žerotínů v květnu 2018.

  Podporujeme finančně i organizačně studenty i žáky, soutěžící na různých úrovních dějepisných soutěží. Pořádáme přednášky nejen pro členy svazu, ale i pro veřejnost, pro školy. Spolupracujeme s dalšími sdruženími a spolky, například s Občanským spolkem Lidice při výsadbě Lidické hrušně u Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí, se Svazem důstojníků a praporčíků Armády ČR, a Spolkem pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného z Lidic ,při pořádání výstavy "Čechoslováci v RAF" k výročí bitvy o Anglii ,a při pořádání výstavy dětských prací žáků Základní školy Žerotínova k tématu lidických událostí.

  Jako jedna z mála organizací v naší republice jsme v roce 2018 vydali regionální vázanou publikaci s údaji o obětech II. světové války z bývalého okresu Valašské Meziříčí.

  Od roku 2017 jsme se několikrát pokoušeli dosáhnout změny v činnosti ÚV ČSBS, a to jak na úrovni zasedání ÚV ČSBS, tak v roce 2018 usneseními naší členské schůze, která obsahovala výzvu k odstoupení předsedy ÚV ČSBS, dále pak osobním jednáním za přítomnosti předsedy Jaroslava Vodičky v lednu 2019, a naposled v lednu 2020 za přítomnosti místopředsedy Emila Kulfánka.

  Protože všechna jednání byla bezvýsledná a stejně tak se vyvíjí bezvýsledně úsilí platformy "Vraťme vážnost ČSBS", rozhodla se drtivá většina členů, v únoru 2020, za podpory vedení Města Valašské Meziříčí, pro založení nové organizace, která nám umožní nadále naplňovat odkaz občanů Valašska, kteří bojovali za vznik samostatného státu v československých legiích, později proti nacistické okupaci,a proti totalitnímu režimu, což jsme vyjádřili ve Stanovách nové společnosti.

Ve Valašském Meziříčí, 17. června 2020

Viz také usnesení členské schůze ze 17.6.2020